HS Arabic

Result:HS Arabic
  701 - Upanyasam - Arabic
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1127 3  DILSHANA.V.K 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
2799 4  MUHAMMED FAYIS. K.K 10  Markaz HSS Karanthur
1243 2  SHIFA C M 10  Markaz Girls HS Karanthur
  702 - Katharachana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1245 1  ANSHINA K P 10  Markaz Girls HS Karanthur
1127 3  DILSHANA.V.K 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
1308 2  SAFIYA BADARI T 10  GHSS Payambra
  703 - Caption Rachana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1311 2  MUHAMMED ARSHAD P 10  GHSS Payambra
1246 3  SHAHANA SHERIN M P 10  Markaz Girls HS Karanthur
1131 4  THASLEENA.K 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
  704 - Tharjama ( Arabic)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1248 1  AYISHA DILSHA 10  Markaz Girls HS Karanthur
2799 2  MUHAMMED FAYIS. K.K 10  Markaz HSS Karanthur
1132 3  ASHIQUE.P 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
  705 - Poster Nirmanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2803 2  MUZAMMIL. C.S 10  Markaz HSS Karanthur
2675 1  MUHAMMED SHALU CU 10  GHSS Payambra
1258 4  MUFEEDA PARVIN M P 10  Markaz Girls HS Karanthur
1131 3  THASLEENA.K 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
  706 - Padyam Chollal (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1144 4  ADIL.P 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
  707 - Padyam Chollal(Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1145 4  FIDA FATHIMA.A 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
1121 7  FATHIMA SILU C K 10  Markaz Girls HS Karanthur
2569 6  SALEEMATH M 10  GHSS Payambra
  708 - Arabi Ganam (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2224 12  MUHAMMED MURSHID T K 10  RECGVHSS Chathamangalam
1144 10  ADIL.P 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
2796 13  SUHAIB. T.P 9  Markaz HSS Karanthur
  709 - Arabi Ganam (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1146 3  LINA FATHIMA. 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
2220 4  HISANA NASRIN P 9  RECGVHSS Chathamangalam
1122 2  NIHALA JASMINE 9  Markaz Girls HS Karanthur
  710 - Kathaprasangam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1122 13  NIHALA JASMINE 9  Markaz Girls HS Karanthur
2264 11  FATHIMA FEMIN T 8  GHSS Payambra
1147 12  AYISHA SHIFA.T.P 8  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
  711 - Mono Act
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1308 14  SAFIYA BADARI T 10  GHSS Payambra
1148 13  MUHAMMED NISHAL.U.C 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
1136 12  FATHIMA MINNA C K 9  Markaz Girls HS Karanthur
  712 - Prasangam (Arabic)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2800 16  NIAMATHULLA 10  Markaz HSS Karanthur
1132 18  ASHIQUE.P 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
1264 17  SHADIYA THASNI K P 10  Markaz Girls HS Karanthur
  713 - Quran Parayanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2814 21  MUHAMMED FAZLULLAH. K.P 10  Markaz HSS Karanthur
1265 19  NUSAIBA K 8  Markaz Girls HS Karanthur
1132 23  ASHIQUE.P 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
  714 - Prasnothari
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1144 3  ADIL.P 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
2800 4  NIAMATHULLA 10  Markaz HSS Karanthur
1268 1  FATHIMA JUVAIRIYA M 10  Markaz Girls HS Karanthur
  715 - Musharah
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1149 1  FIDA NASRIN.K.T 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
1267 3  HASNA K 9  Markaz Girls HS Karanthur
2797 2  MUHAMMED NUHMAN. M 10  Markaz HSS Karanthur
  716 - Nikhandu Nirmanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1246 1  SHAHANA SHERIN M P 10  Markaz Girls HS Karanthur
1127 4  DILSHANA.V.K 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
2617 3  FATHIMA SHERIN 10  GHSS Nayarkuzhi
  717 - Sambhashanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1245 21  ANSHINA K P 10  Markaz Girls HS Karanthur
1153 20  JOUHARA.P.P 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
  718 - Sangha Ganam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1145 2  FIDA FATHIMA.A 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
1243 5  SHIFA C M 10  Markaz Girls HS Karanthur
2224 3  MUHAMMED MURSHID T K 10  RECGVHSS Chathamangalam
  719 - Chithreekaranam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1132 5  ASHIQUE.P 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
2800 8  NIAMATHULLA 10  Markaz HSS Karanthur
1122 6  NIHALA JASMINE 9  Markaz Girls HS Karanthur

No comments:

Post a Comment