കലോത്സവം സമാപന ദിവസം

വേദികളിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം